Przejdź do stopki

TRWA NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + W OSTRUSZY

TRWA NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + W OSTRUSZY

Treść

Od listopada 2022 r. rozpocznie swoją działalność Dzienny Dom Senior+ w Ostruszy, który przeznaczony jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice - jako miejsce dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji seniorów.

Celem działalności Dziennego Domu Senior+ jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, poprzez zapewnienie im aktywnych form samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia, aktywnego spędzania czasu wolnego, jak i rozwijania własnych zainteresowań.

Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ w Ostruszy obejmuje w szczególności:

  • usługi socjalne,
  • usługi edukacyjne oraz kulturalno – oświatowe,
  • aktywność ruchową  oraz zajęcia  sportowo – rekreacyjne,
  • terapię zajęciową, w tym udział w przygotowaniu posiłków,
  • usługi aktywizujące społecznie.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ w Ostruszy będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmować będzie miesięczny koszt utrzymania uczestnika, w tym posiłek. Wysokość opłaty za pobyt ustalona zostanie w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej o skierowaniu na pobyt do Dziennego Domu Senior+ i zależna będzie od dochodu uczestnika.  

Zasady naboru ustalone zostały w „Regulaminie rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior+ w Ostruszy” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 617/2022 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 10 października 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dziennym Domu Senior+ w Ostruszy proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach przy ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice  pok. nr 2, 3, 4, 7.

Poniżej do pobrania deklaracja uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” w Ostruszy oraz Regulamin rekrutacji.

Deklaracja Uczestnictwa (pobierz)

Regulamin rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior+ w Ostruszy (pobierz)

336209