Przejdź do stopki

Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Treść

 

Gmina Ciężkowice realizuje projekt "Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Opis: Przedmiotem projektu jest budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 6541/1 położonej w Ciężkowicach przy ul. Równej wraz z istniejącym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej  działka nr 6531/1. Projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, który obejmuje opracowanie projektu budowlanego i realizację robót budowlano  montażowych. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ciężkowicach zajmować będzie całkowitą powierzchnię ok. 2900 m2. Całym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych objętych zostanie ok. 30 frakcji odpadów komunalnych w tym również zbiórkę odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon. W PSZOK powstanie punkt napraw  przygotowanie do ponownego użycia oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców.  


Lokalizacja: Projekt realizowany jest na terenie Gminy Ciężkowice

Okres realizacji:  29.01.2020 - 31.12.2022 

Wartość projektu: 2 380 555,51 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 935 410,98 zł

Dofinansowanie: 1 645 099,33 zł. (85 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - SPR

395170