Przejdź do stopki

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Treść

Gmina Ciężkowice w 2017 r. nawiązała współpracę z samorządami zaangażowanymi w projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski. Od tego czasu do dziś bierzemy czynny udział w jego realizacji z  pozostałymi 30 partnerami, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą – by wykonać instalacje OZE na nieruchomościach uczestników projektu.


Opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawy odwoławcze odbyły się w KIO między 14 a 29 stycznia 2020 r. KIO nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień, co niezwłocznie zostało zrealizowane.


Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań zarówno do KIO, jak i skarg na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Postępowania przed organami sądowymi toczyły się mozolnie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W październiku 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – firmą Sanito sp. z o.o.


30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik (wyznaczona z pośród zamawiających do przeprowadzenia postępowania), w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.


Umowa z firmą Sanito przewidywała realizację zadania do 30 listopada 2021 r. W związku z trudnościami, które opisaliśmy powyżej, 23 listopada br. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Wniosek ten nie był weryfikowalny z uwagi na braki formalne, brak dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie. Uzupełnienie wniosku dostarczono 30 listopada oraz kolejne – 10 grudnia. Wykonawca deklarował w przesyłanej korespondencji chęć realizacji wszystkich instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r., tak aby zagwarantować Beneficjentom możliwość rozliczeń w systemie opustów. Ostatecznie, aneks do umowy z firmą Sanito został podpisany z terminem realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r.


5 stycznia br. Sanito przedstawiło harmonogram montaży, zakładający, że wszystkie brakujące instalacje na terenie gminy Ciężkowice  wykona w przeciągu 2 tygodni lutego 2022 r. 
Aktualnie Gmina Ciężkowice podejmuje wszelkie możliwe działania, które skoncentrowane są na jak najszybszym ukończeniu realizacji projektu. 


Dane kontaktowe pracowników do współpracy w ramach realizacji projektu ze strony Wykonawcy.


1. Andrzej Płaczkiewicz – kierownik budowy (odpowiedzialny za bieżący nadzór i realizację inwestycji, połączenie instalacji z aplikacją)
e-mail: andrzej.placzkiewicz@sanito.pl
tel. 48 533 334 654


2. Agata Mirocha – inżynier budowy (odpowiedzialna za kontrolę i prowadzenie budowy w zakresie koordynacji robót podwykonawczych – wydawanie i kontrola adresów miejsc montażu).
e-mail: agata.mirocha@sanito.pl
tel. 48 533 330 706


3. Andrzej Hincza – inżynier budowy (odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich kwestii technicznych na terenie inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych)
e-mail: andrzej.hincza@sanito.pl
tel. 48 533 334 721


4. Dane kontaktowe do osoby zajmującej się zgłoszeniami do Zakładu Energetycznego: Paulina Kusz e-mail: paulina.kusz@sanito.pl


5. Dane kontaktowe do osób zajmującej się zgłoszeniami usterek.
Instalacje fotowoltaiczne: 

  • Andrzej Hińcza tel.: 533-334-721
  • Wojciech Harkiewicz tel.: 533-34-025 
  • Mateusz Amborski tel.: 533-334-527

Instalacje solarne:

  • Bogdan Tylka tel.: 533-334-192
  • Wojciech Harkiewicz tel.: 533-34-025 
414404