Przejdź do stopki

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

Treść

 

Lokalizacja:

ul. Równa 10 A

33-190 Ciężkowice

 

Godziny otwarcia:

PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

1) wtorek – czwartek w godz. 7.00-12.00

2) piątek w godz. 13.00-18.00

3) sobota w godz. 7.00 -12.00

 

Kontakt :

tel. 14 6767 664

 

UWAGA!!!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne w dniach i godzinach pracy PSZOK. Przyjęcie odpadów następuje pod nadzorem pracownika PSZOK.

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane i dostarczane do PSZOK w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjne położonych na terenie Gminy Ciężkowice, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami (mają złożoną stosowną deklarację) i  wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów przez osoby trzecie, konieczne jest posiadanie przez nie upoważnienia do oddania odpadów podpisane przez mieszkańca, na którego figuruje deklaracja złożona w Urzędzie Gminy Ciężkowice.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, a także odpadów nieprawidłowo selekcjonowanych.

Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i rozładowują selektywnie zebrane odpady komunalne po kontrolą pracownika PSZOK, który sprawdza ilość i rodzaj odpadów, ich pochodzenie, skład, zabezpieczenie i wskazuje miejsce ich rozładunku. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.  W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów przez osoby trzecie, konieczne jest posiadanie przez nie Upoważnienia do oddania odpadów podpisane przez mieszkańca, na którego figuruje deklaracja złożona w Urzędzie Gminy.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

1) papier - w skład której wchodzą odpady z papieru, tektury, opakowania z papieru lub z tektury,

2) szkło - (bezbarwne i kolorowe), w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) metale i tworzywa sztuczne - w skład których wchodzą, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

 4) bioodpady - odpady zielone (skoszona trawa liście, drobne gałęzie i ścinki żywopłotów)

5) przeterminowane leki;

6) chemikalia (opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, środkach ochrony roślin, itp.);

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

8) odpady niebezpieczne, takie jak: farby kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne;

9) zużyte baterie i akumulatory;

 10) odpady tekstyliów i odzieży;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, (np. remonty wnętrz budynków – wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.) Jeżeli remont prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt. Odpady budowlane powinny być „CZYSTE” tzn. niezmieszane z innymi odpadami. Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, rolety, czy inne materiały z rozbiórki

14) zużyte opony ( od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk);

15) popiół.

Ustala się limit ilości odpadów dostarczanych do PSZOK:

1) bioodpady - Bioodpady można dostarczyć  do PSZOK we własnym zakresie które przyjmowane są w ilości 3 worków o pojemności 120 l na miesiąc z gospodarstwa domowego;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe- przyjmowane w PSZOK w ilości 1.500 kg z jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy, poza tym na indywidualne zgłoszenie właścicieli nieruchomości (usługa dodatkowa, płatna). Jeżeli remont prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt;

3) zużyte opony ( od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk na rok).


Regulamin oraz załączniki dostępne tutaj

414428