Przejdź do stopki

10.1.2. MĄDRY START - upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice

Treść

Nazwa projektu: 

MĄDRY START - upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice

Nazwa Programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa działania:

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Numer i nazwa poddziałania:

10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Typ projektu:

Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Nr projektu:

RPMP.10.01.02-12-0130/17

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, wzrost jakości oferty edukacyjnej oraz rozszerzenie oferty zajęć dydaktycznych (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) w Przedszkolu Samorządowym w Ciężkowicach poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, realizację nowych form nauczania dla dzieci 65 (w tym min. 32 dziewczynek) oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 8 nauczycieli (min.7 K) zatrudnionych w placówce, w terminie do dnia 31.12.2019 roku.

Cel będzie zrealizowany przez:

-utworzenie nowego oddziału przedszkola dla 20 dzieci i przeniesienie dzieci z obecnej lokalizacji OWP do budynku szkoły gimn., doposażenie OWP w Ciężkowicach w zabawki, sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, logopedyczne itp.;

-zrealizowanie zajęć dodatkowych rozwijających –j.ang., zajęcia informatyczne, zaj. teatralne (dla 65 dzieci);

-zrealizowanie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych – zaj. logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne (dla min. 30 dzieci);

- zrealizowanie zajęć dla 1 dziecka (1 chłopiec) z niepełnosprawnością zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych;

- zrealizowanie szkoleń dla 8 nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania.

Okres realizacji: 01-09-2017– 31-12-2019

Wartość projektu: 534 617,50 zł

Dofinansowanie: 453 617,50 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

414409