Przejdź do stopki

Małe projekty

Treść

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w okresie lipiec – październik 2014 r.  realizowało projekt „Przeprowadzenie warsztatów dotyczących dziedzictwa historycznego regionu objętego LSR i utworzenie mini-galerii, digitalizacja opracowań historyczno – urbanistycznych Ciężkowic oraz zakup wyposażenia sali w Ratuszu”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt zakładała promocję dziedzictwa historycznego poprzez przeprowadzenie warsztatów jako działań edukacyjnych oraz utworzenie mini-galerii oraz przeprowadzenie digitalizacji opracowań historyczno-urbanistycznych Ciężkowic, a także promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez zakup krzeseł i gablot jako doposażenie sali ratusza.

W ramach realizacji tych zadań w okresie wrzesień – październik, w budynku CKiPG Ciężkowice tj. w ratuszu, odbyły się warsztaty dla młodzieży z Gminy Ciężkowice, w których wzięło udział 236 osób. W czasie tej lekcji historii młodzież zapoznała się m.in. z genezą i okolicznościami lokacji miasta Ciężkowice, czynnikami rozwoju i regresji miejscowości w jej etapach rozwoju, okresem I i II Wojny Światowej. Przeanalizowano układu urbanistycznego miejscowości oraz zapoznano młodzież z historią kultury Ciężkowic na tle Regionu Małopolski. W ramach tych zajęć utworzona wystawę (mini – galerię) historii Ciężkowic i gminy, która znajduje się w ciężkowickim ratuszu. Przeprowadzenie warsztatów przyczyniło się do budowania tożsamości społeczności lokalnej z wykorzystaniem walorów historycznych oraz zwiększenie wiedzy z zakresu historii regionu, a tym samym zwiększenie ich świadomości, a także do  rozbudzenia postaw patriotycznych i tożsamości regionalnej opartych na walorach historycznych i kulturalnych regionu.

Działania projektowe zakładały także przeprowadzenie digitalizacja studium konserwatorskiego dot. Ciężkowic, składającego się z jedenastu tomów opracowań historyczno-urbanistycznych. Digitalizacja w/w opracowań odbyła się w okresie lipiec – październik 2014 r. W ramach digitalizacji zeskanowano wszystkie fotografie i grafiki, teksty opracowano w formie WORD. Jednocześnie przygotowano PDF z powyższych składowych (tekst + grafika) poszczególnych części oraz przygotowano 30 szt. płyt DVD zawierających zdygitalizowaną dokumentację. W/w dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej www.encyklopedia.ciezkowice.pl. Umieszczenie tych informacji  na portalu pozwoliło na stworzone kompendium dotyczące miejscowości, co pozwoli społeczności lokalnej oraz turystom na łatwy dostęp do dokumentacji historycznej oraz ich wykorzystanie. Przeprowadzenie w/w digitalizacji przyczyniło się do „utrwalenia” istniejących dokumentów m.in. zdjęć, map, pism, które są rozpowszechniane i udostępniane szerokiemu gronu odbiorców.

Zakupiono 40 szt. krzeseł i 2 szt. gablot wystawienniczych, które bezpośrednio wykorzystano do realizacji w/w warsztatów oraz utworzenia mini – galerii. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane w celu promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. Będą organizowane m.in.: różnego typu wystaw czy mini galerii twórców lokalnych z całego terenu LGD, spotkania autorskie, konferencje, prelekcje i wernisaże bazując na walorach kulturalnych i historycznych regionu. 

 

452838