Przejdź do stopki

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Ciężkowice

Treść

Nazwa projektu: 

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Ciężkowice

Nazwa Programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa działania:

4.5 Niskoemisyjny transport miejski

Numer i nazwa poddziałania:

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Typ projektu:

Integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych

Nr projektu:

RPMP.04.05.02-12-0355/17

Opis: Przedmiotem projektu jest budowa na terenie g. Ciężkowice dwóch parkingów „P&R” oraz „B&R” w rejonie  istniejącego węzła przesiadkowego Ciężkowice-Rynek oraz budowa nowego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem typu „P&R” w rejonie stacji kolejowej Ciężkowice-Bogoniowice.

Pierwszy węzeł pełni ważną funkcję jako miejsce, w którym koncentrują się autobusowe linie dowozowe, drugi to miejsce koncentracji autobusowych linii dowozowych w obszarze wpływu kolei. Zadania te są elementem  szerszego projektu obejmującego cały subregion  tarnowski.

P&R przy Rynku (pow. 1 966 m2) obejmie: 46 miejsc postojowych dla sam. osobowych, 2 dla osób z niepełnosprawnych, zatokę dla 2 autokarów, 14 stojaków dla rowerów. Działania w ramach projektu obejmują bud. parkingu i dróg dojazdowych, wykonanie sieci kanalizacji  deszczowej, prace elektryczne, w tym oświetlenia i podłącz. monitoringu. B&R na Rynku zostanie przygotowany na 10 zadaszonych, oświetlonych i objętych monitoringiem stanowisk.

P&R przy kolei (pow. 3 408,9 m2) obejmie: 42 miejsca postojowe dla sam. osobowych, 3 dla osób z niepełnosprawnych przystanek przejazdowy dla autobusów, wiatę rowerową, WC.

Działania w ramach projektu obejmą niezbędny zakup części nieruchom., budowę parkingu i budynku socjalnego, wykonanie podziemnych sieci wod-kan, prace elektr., w tym oświetlenia i podłącz. monitoringu.

Każdy z parkingów zostanie wyposażony w elementy zwiększające BEZPIECZEŃSTWO korzystania z obiektu (w tym pozostawienia pojazdu/roweru) tj. zostanie oświetlony i

wyposażony w monitoring wizyjny, a także POPRAWIAJĄCE KOMFORT KORZYSTANIA tj. elementy  małej . architektury (ławki, kosze, zieleń), a P&R przy stacji kolejowej zostanie wyposażony w toaletę. Każdy z parkingów otrzyma czytelną tablicę z regulaminem korzystania z parkingu wraz z informacją, że są przeznaczone do wyłącznego użytku osób

korzystających z komunikacji  zbiorowej. i opisanym systemem kontroli dostępu. Ponadto sieć elektryczna została zaprojektowana w sposób umożliwiający w razie potrzeby montaż 

dystrybutora ładowania pojazdów elektrycznych.

Okres realizacji: 01-10-2016– 30-06-2019

Wartość projektu: 3 200 687,12 zł

Dofinansowanie: 2 720 584,00 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

414420