Przejdź do stopki

10.1.5. Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice

Treść

Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - gmina Ciężkowice

Nazwa Programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa działania:

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Numer i nazwa poddziałania:

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

Typ projektu:

Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Nr projektu:

RPMP.10.01.05-12-0220/18

Projekt dot. realizacji programów zajęć pozalekcyjnych w ramach utworzonego CWUZ w gminie Ciężkowice.

Cel główny P: Podniesienie u 365 uczniów zdolnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością  (min. 2 os.) z 8 SP z gminy Ciężkowice, kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy w okresie od 01.05.2019 do 31.07.2022r. poprzez realizację zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych. Grupę docelową stanowi 8 publicznych szkół podstawowych z gminy Ciężkowice  oraz uczniowie tych szkół- I i II etapu edukacyjnego, w szczególności  ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.

Cel zostanie osiągnięty przez:

-utworzenie CWUZ dla 365 uczniów na podst. wyników ind. diagnozy

- zrealizowanie dla grupy 365 uczniów zajęć pozalekcyjnych w zakresie 4 kompetencji przedmiotowych oraz 1 ponad przedmiotowej w ramach CWUZ.

Kluczowe rezultaty.

- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji klucz. w programie-365

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompet. klucz. po opuszczeniu programu-292 (80% z uwagi na syt. losowe)

Okres realizacji: 01-05-2019– 31-07-2022

Wartość projektu: 786 402,38 zł

Dofinansowanie: 746 402,38 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

211567