Przejdź do stopki

Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Ciężkowice

Treść

Gmina Cieżkowice realizuje projekt pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Ciężkowice” dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wyznacza się następujące zadania i działania:

Zadanie 1. Zatrudnienie Ekodoradcy w Gminie

W ramach kosztów kwalifikowanych zatrudniony zostanie Ekodoradca, który prowadził będzie działania doradcze i informacyjno-edukacyjne w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej. Ekodoradca zatrudniony zostanie na umowę o pracę w wymiarze jednego etatu.

Udzielał będzie doradztwa i pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Rozwinięciem tych działań będzie: koordynowanie realizacji przyjętej strategii ochrony powietrza, aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców; świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii; pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza; mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku; bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz zakresu modernizacji energetycznej budynku; aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków.

Zadanie 2. Adaptacja i wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców

W ramach kosztów kwalifikowanych zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie, zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, roll-up oraz stojaka do ekspozycji materiałów informacyjnych i promocyjnych. Punkt świadczyć będzie kompleksowe usługi, zgodnie z celami Działania 2.5 FEM 2021-2027, jak i w ramach programu Czyste Powietrze. Punkt zlokalizowany będzie w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice przy ul. Tysiąclecia 19. Posiadał będzie powierzchnię umożliwiającą właściwe wykonywanie usług oraz miejsce do ekspozycji materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Zadanie 3. Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej

W ramach kosztów kwalifikowanych prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne m.in. lokalne akcje informacyjnoedukacyjne w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowane dla każdej grupy społecznej. Akcje i wydarzenia poświęcone tematyce ochrony powietrza, klimatu w gminie, dostępnym programom wsparcia na likwidację niskiej emisji, wykorzystania OZE, itp.; spotkania z grupami opinotwórczymi w gminie w celu zapoznania tych grup z tematem zanieczyszczenia powietrza, jego skutkami oraz programami pomocowymi; opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, broszur (materiałów dla mieszkańców m.in. w zakresie korzyści wynikających z wymiany ogrzewania i docieplenia budynku), które dystrybuowane będą różnymi kanałami; opracowanie i wykonanie roll-up do wykorzystania w ramach organizowanych wydarzeń. W ramach zadania planowana jest także publikacja informacji edukacyjnych w prasie lokalnej.

Zadanie 4. Wykonanie analizy zużycia energii w budynkach, w tym budynkach użyteczności publicznej

W ramach kosztów kwalifikowanych zakupiona zostanie aplikacja internetowa umożliwiająca gromadzenie i monitorowanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie. Wykonana zostanie również analiza w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii wpływających na redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Analiza pomoże w optymalnym doborze taryf i mocy zamówionej dla energii elektrycznej i ciepła oraz kompensacji mocy biernej w celu optymalizacji kosztów energii w budynkach użyteczności publicznej.

Grupy docelowe:

Projekt jest ukierunkowany na korzyści dla mieszkańców Gminy Ciężkowice, którzy skorzystają z usług Ekodoradcy. Projekt ma na celu m.in. poprawę jakości życia i środowiska wszystkich mieszkańców poprzez dostarczanie wsparcia, informacji i edukacji ekologicznej. Usługi i porady w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy jako odbiorcy projektu będą czerpać z niego wiele korzyści. Dzięki wsparciu ekodoradcy, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z programów finansowych i dotacji, które pomogą im w modernizacji swoich systemów grzewczych. Odbiorcami projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoły czy przedszkola. Ekodoradca będzie prowadził działania edukacyjne i informacyjne w tych miejscach, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród pracowników i gości tych instytucji. Odbiorcami projektu będą także władze lokalne i administracja gminna, ponieważ w ramach projektu monitorowane będzie zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej. Efektem udziału mieszkańców w projekcie jako jego odbiorców będzie poprawa jakości powietrza w gminie i regionie. Dzięki wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych na ekologiczne rozwiązania oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej, emisja szkodliwych substancji zostanie zredukowana, co wpłynie pozytywnie na zdrowie i komfort życia mieszkańców Gminy Ciężkowice.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie gminy we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Podjęte działania wpłyną na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i tym samym na poprawę jego jakości. Realizacja zadań projektu stanowi jednocześnie realizację działań naprawczych wskazanych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt pozwoli również na realizację polityki energetyczno - klimatycznej.

Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyści wynikających z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Wskazywane będą korzyści wynikające z wymiany nieefektywnych kotłów węglowych, tj. poprawa zdrowia, wygoda, oszczędność; oraz promocja gminy i innowacje. Przez kampanie edukacyjne projekt będzie angażował społeczność lokalną i stymulował jej rozwój.

Dodatkowym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Rozwój i wzmocnienie roli ekodoradcy będą odgrywać istotną rolę w przyspieszeniu realizacji działań służących poprawie jakości powietrza i ochrony klimatu, aktywnie wspierając proces podejmowania decyzji oraz angażując społeczności lokalne we wdrażanie działań mających na celu ograniczenie emisji.

Dodatkowym celem będzie również przeprowadzanie kontroli przestrzegania zapisów Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego i uchwał antysmogowych oraz pomoc w aktualizacji bazy CEEB.

Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych w okresie 3 lat będzie dotyczył 15 000 osób. Liczba uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych w okresie 3 lat wyniesie 5 000 osób.

Wartość projektu: 588 235,29 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 499 999,99 zł

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

 

 

428018