Przejdź do stopki

Formy dotacji i refundacji inwestycji

Treść

Program „Czyste Powietrze”

Na co ?

Dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (kolektory słoneczne i mikroinstalacja fotowoltaiczna).

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji, prefinansowania oraz pożyczki.

Obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

Dodatkowe informacje

Kwota dotacji może osiągać nawet do 67 200 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 100 200 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 136 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

 

Wnioski można składać za pomocą:

 • punktu konsultacyjno - informacyjnego w Urzędzie Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33 - 190 Ciężkowice (tel.: 14 628 58 30),
 • Generatora Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/UserAccount/LogIn

 

Program „Moje Ciepło”

Na co?

Dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniających najwyższe normy.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu;

 

Program realizowany będzie w latach 2022 -2027, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2026 r.,
 • środki wydatkowane będą do 31.12.2027 r.

 

Mój Prąd

Na co?

Dofinansowanie na:

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne, inwerter oraz inne niezbędne oprzyrządowanie, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);
 • zakup, montaż następujących urządzeń: magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła/ urządzenie grzewcze (pompa ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne.

Dla kogo?

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Forma dofinansowania

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
 • 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 • 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 1. Urządzenia dodatkowe:
 • Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
  • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
  • Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
  • Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
  • Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
  • Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
 • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Dodatkowe informacje

Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

 

Moja Woda

Na co?

Dofinansowanie obejmujące zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
 • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Forma dofinansowania

W ramach programu „Moja Woda”, można uzyskać dotację w wysokości do 80%  kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł. Minimalna wartość kosztu zadania to 2000 zł.

Dodatkowe informacje

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r.

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Nabór wniosków w okresie od 03 sierpnia 2023 r do wyczerpania środków.

 

Ulga termomodernizacyjna

Na co?

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (instalacja pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektora słonecznego wraz z osprzętem, ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, kotła na paliwa stałe spełniającego wymagania ekoprojektu, materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia budynku, materiały wchodzące w skład instalacji grzewczej i składające się na system wentylacji mechanicznej, stolarka okienna i drzwiowa).

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej,
 • według 19% stawki podatku,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Forma dofinansowania

W ramach ulgi można odliczyć 100% wydatków poniesionych w czasie realizacji przedsięwzięcia, kwota nie wyższa niż  53 000 zł jako suma wszystkich poniesionych wydatków.

Podatnicy rozliczający się według skali 17% mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

Dodatkowe informacje

 • tylko na istniejące budynki
 • czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w dokumencie: „Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne” z dnia 9.09.2019 r. oraz na stronie:https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termomodernizacyjna/

Kontakt: infolinia (czynna w godzinach 7.00-18.00):  801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych), +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym lub skorzystać z czatu z konsultantem https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/

 

 


 

395169