Przejdź do stopki

Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Poddziałanie 4.4.2.

Treść

Gmina Ciężkowice realizuje projekt „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (biomasa i paliwa gazowe)”.

Tytuł projektu: „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (biomasa i paliwa gazowe)”.

Opis: Projekt polega na zmianie starych nieefektywnych systemów grzewczych i kotłów węglowych o niskiej sprawności wytwarzania (ok. 0,5) na nowe kotły gazowe o wysokich sprawnościach i nowoczesne kotły na biomasę. Modernizacja kotłów pozwoli na ograniczenie emisji oraz obniżenie kosztów zużycia energii przez konsumentów.

Lokalizacja: Projekt realizowany jest na terenie Gminy Ciężkowice

Okres realizacji:  11.12.2017- 31.08.2020

Wartość projektu: 728 379,97 zł

Wydatki kwalifikowalne: 722 095,51 zł

Dofinansowanie: 710 242,72 zł. (98,36 % kosztów kwalifikowalnych) 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Gmina Ciężkowice realizuje projekt "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciężkowice (biomasa i paliwa gazowe)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

W ramach projektu wymienionych zostanie 77 starych źródeł ciepła, które mieszkańcy mogą zastąpić nowoczesnymi kotłami opalanymi gazem i pelletem. 

Wartość dofinasowania projektu z UE jakie otrzymała Gmina Ciężkowice to 710 242,72 zł 

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI:

1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania Budynku udzielana jest na pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania i wynosi:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.

2. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8.000,00 zł ( osiem  tysięcy) złotych.

3. Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego dla budynku jednorodzinnego 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni, ale nie więcej niż do 1.070,00 ( jednego tysiąca siedemdziesięciu) zł w przypadku pieca gazowego i do 800,00 ( ośmiuset ) zł w przypadku pieca na paliwo stałe.

 

ZWROT KOSZTÓW ZA ZAKUPIONY KOCIOŁ JEST MOŻLIWY M.IN. GDY:

- Budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełnia przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:

- Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:

a) 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 

b) 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych 

(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).

- Zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Ciężkowice.

– Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.

– Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.

– Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

– Mieszkańcy zamierzający wymienić kocioł w ramach projektu proszeni są o zapoznanie się z listą niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

 http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XXVIII/233/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Ciężkowice

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XXVIII/233/17 z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z RPO WM na lata 2014-2020 na terenie gminy Ciężkowice

428033