Przejdź do stopki

Odpady komunalne - aktualne zasady gospodarowania

Treść

INFORMACJE OGÓLNE:

Na terenie Gminy Ciężkowice jest obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.Gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Gminy Ciężkowice określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

STAWKI:

Od dnia 01 stycznia  2021 r. opłata za odbiór odpadów w Gminie Ciężkowice  „od mieszkańca” wynosi:

24 zł.- miesięcznie za każdą osobę, faktycznie zamieszkałą w danej nieruchomości                                                        72 zł.-miesięcznie od mieszkańca – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w przypadku   gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto zostało wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Zwolnienie to wynosi 2,00 zł od podstawowej stawki opłaty miesięcznej od mieszkańca.


Opłata ryczałtowa dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy wynosi 160 zł. za rok.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną w wysokości 72 zł miesięcznie od mieszkańca. 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zdeklarował posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionemu przez Burmistrza Gminy Ciężkowice pracownikowi dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, Burmistrz Gminy Ciężkowice stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych we wcześniej złożonej deklaracji. Zmiana wysokości stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

 

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Formularz deklaracji dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej – wymagane jest wówczas posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i konta na platformie ePUAP.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [pobierz]

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [pobierz]

TERMINY OPŁAT:

Opłaty należy wnosić na przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

  • do 15 marca za miesiące styczeń, luty i marzec,
  • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec,
  • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień,
  • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

 

414397