Przejdź do stopki

Odpady komunalne - aktualne zasady gospodarowania

Treść

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ciężkowice,

zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, rosnące stawki opłat za składowanie odpadów, coraz wyższe wymagania wobec instalacji przetwarzających odpady w zakresie poziomu recyklingu,  stale wzrastająca ilość wytwarzanych w naszych domach odpadów – a przy tym obowiązek zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów spowodowały konieczność zmiany wysokości opłaty jaką właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać za odbiór odpadów.           

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/134/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 stycznia br. zmianie uległa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, które obowiązują od dnia 15 lutego 2020 r.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia – w terminie do 28 lutego 2020 r. – nowych deklaracji. Deklaracje można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Ciężkowice pok. Nr 30 lub u sołtysów.

Formularz deklaracji dostępny jest także na stronie internetowej gminy. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej – wymagane jest wówczas posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i konta na platformie ePUAP.

Od dnia 15 lutego 2020 r. opłata za odbiór odpadów w Gminie Ciężkowice liczona będzie „od mieszkańca” i wynosić będzie 19 zł. miesięcznie za każdą osobę, faktycznie zamieszkałą w danej nieruchomości, a w przypadku posiadania kompostownika – 18 zł. Składający deklarację ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość danych.

W związku z tym, iż ustawa nakłada obowiązek segregowania odpadów, w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w segregowaniu śmieci mieszkaniec zapłaci stawkę trzykrotnie wyższą.          

Opłata ryczałtowa dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy wynosi 160 zł. za rok.

O tym jak ochrona środowiska, w tym najbliższego otoczenia, ważna jest dla zdrowia każdego z nas jak i przyszłych pokoleń z pewnością nikogo z Państwa przekonywać nie trzeba. Wspólnie zadbajmy o środowisko – rzetelnie segregujmy śmieci, używajmy toreb wielokrotnego użytku, stosujmy biodegradowalne opakowania, a odpady zielone wykorzystujmy jako naturalny nawóz, który powstaje w przydomowych kompostownikach.

FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości [pobierz]

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [pobierz]

Przykładowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z kompostownikiem [pobierz]

Przykładowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez kompostownika [pobierz

16035