Przejdź do stopki

Adaptacja zabytkowego budynku ratusza

Treść

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013

Oś 3. Turystyka i przemysł kulturowy
Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych

 

Umowa nr MRPO.03.02.01-12-344/10-00-XVI/9/FE/11 zawarta w dniu 09.02.2011r.

 

Dane inwestycji:

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. „ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU RATUSZA W CIĘŻKOWICACH DLA POTRZEB PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” w dniu 13.04.2012r. została zawarta umowa z Wykonawcą: „ARKAM” Pracownia Kamieniarska Konserwacji Kamienia z siedzibą: ul. Półłanki 84, 30-740 Kraków.

  1. Całkowita wartość projektu: 4 037 566,31 PLN
  2. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 4 037 566,31 PLN.
  3. Wartość dofinansowania: 2 422 539,78 PLN (tj. 60% dofinansowania z UE)
  4. Wkład własny Gminy Ciężkowice: 1 615 026,53 PLN
  5. Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2012r.
428022