Przejdź do stopki

Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu

Treść

 Nazwa projektu: 

Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu

Nazwa Programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

Numer i nazwa działania:

11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Nr projektu:

RPMP.11.02.00-12-0752/17

Opis:

 Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie  terenów we wschodniej części miasta pomiędzy wzgórzem na Rakutowej, a północną stroną Rezerwatu Skamieniałe Miasto pod budowę Parku Zdrojowego oraz przygotowania terenów pod inne publiczne i komercyjne inwestycje związane z budową elementów  tzw. Źródlanego Szlaku.

Podstawowym działaniem jest budowa (na dz. 992/11) tzw. łazienek mineralnych zgodnie z przyjętą koncepcją budowy parków wodolecznictwa z wykorzystaniem metody Kneippa. Założenie parkowe stanie się pierwszym elementem  przyszłego, planowanego w tym miejscu, Parku Zdrojowego. Będzie też alternatywnym wejściem na teren rezerwatu Skamieniałe Miasto. W skład projektowanego założenia parkowego wejdą m.in.:

-sieć alejek i kładek w lesie;

-ogród sensoryczny;

-arboretum;

-alpinarium;

-wrzosowisko;

-siłownia terenowa z placem zabaw.

Inwestycję uzupełniają wiaty, sanitariaty, przebieralnie, informacja turystyczna, urządzenia techniczne, droga dojazdowa i miejsca postojowe, mała architektura (ławki, kosze, tablice informacyjne itp.). Całość terenu oświetlona lampami, w tym solarnymi.

Działaniem dodatkowym jest niezbędne uzbrojenie terenu przyszłego Parku, w związku z czym planuje się:

-bud. sieci wodociąg. (ok. 700 m);

-bud. sieci kanalizacja sanitarna . (ok. 1 km) oraz przyłącza o dł. ok. 425 m;

-bud. sieci kanalizacja opadowa  (ok. 1,2 km) oraz przyłącza o dł. ok. 425 m;

-przebudowa  drogi dojazd. i stanowiącej połączenie MCE-N z Rezerwatem Skamieniałe Miasto wraz z bud. odwodnienia układu drogowego;

-bud. chodnika wzdłuż drogi dojazd. (ok. 1,55 km);

-bud. sieci elektroenergetycznej. i oświetlenia ulicznego wzdłuż ww. drogi dojazd. (ok. 1,4 km);

-bud. parkingów (ok. 104 miejsc) i miejsc postojowych wzdłuż drogi (ok. 50 miejsc).

Obszar objęty projektów. wynosi 8,62 ha, w tym Park 6,45 ha, infrastruktura towarzysząca 1,81 ha.

Okres realizacji: 10-07-2017– 31-03-2021

Wartość projektu: 22 727 455,50 zł

Dofinansowanie: 15 519 999,00 zł

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

414404