Przejdź do stopki

Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Treść

Gmina Ciężkowice realizuje projekt „Zdalna Szkoła+  –  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Tytuł projektu: „Zdalna Szkoła+  –  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Opis: Projekt polega na zakupie 44 komputerów przenośnych dla nauczycieli i uczniów 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Ciężkowice. Pozwoli to na zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość. 

Lokalizacja: Projekt realizowany jest na terenie Gminy Ciężkowice

Okres realizacji:  2020 r.

Wartość projektu: 105 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 105 000,00 zł

Dofinansowanie: 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych  90/100) tj. 100% kosztów kwalifikowalnych

Źródło dofinansowania: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

414396