Przejdź do stopki

Zasady i organizacja alarmowania

Treść

ZASADY, ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH

 
 

Podstawa prawna tworzenia  i organizacji systemów alarmowania

Podstawą prawną działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (D. U. z 2013 r. poz. 96).

 

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania

v Sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze i informacyjne przekazywane są ludności za pomocą syren alarmowych mechanicznych i elektronicznych, których pracą sterują centrale alarmowe PCZK i WCZK. Centrale obsługują syreny rozmieszczone w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na obszarach najgęściej zaludnionych.

v Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Decyzje o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego oraz o ich odwołaniu podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Sygnały alarmowe mogą być także przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi jak: dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. (ustala to właściwy terenowo szef obrony cywilnej)

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp.

 

 Rodzaj alarmu

 

 Sposób ogłoszenia alarmów

 

 akustyczny system alarmowy

 środki masowego przekazu

 

 wizualny sygnał

alarmowy

1

 

Ogłoszenie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)  ............... dla ..............

 Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

 

 

Odwołanie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)   ............... dla ..............

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

 

 

 Rodzaj komunikatu

 

 Sposób ogłoszenia komunikatu

 

 Sposób odwołania komunikatu

 

Akustyczny system alarmowy

 Środki masowego przekazu

 

Akustyczny system alarmowy

 Srodki masowego przekazu

 

1

 

 Uprzedzenie         o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie .............................. (podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)  dla ..................

 

2

 

Uprzedzenie         o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla  ...............

3

 

 Uprzedzenie        o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski) dla ..................

 

 
 
 

 

428016