Przejdź do stopki

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Treść

Gmina Ciężkowice realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Tytuł projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Opis: Projekt polega na zakupie 30 komputerów przenośnych dla nauczycieli i uczniów 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Ciężkowice. Pozwoli to na zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość. 

Lokalizacja: Projekt realizowany jest na terenie Gminy Ciężkowice

Okres realizacji:  15.04.2020 - 15.10.2020

Wartość projektu: 69 999,90 zł

Wydatki kwalifikowalne: 69 999,90 zł

Dofinansowanie: 69 999,90 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy 90/100) tj. 100% kosztów kwalifikowalnych

Źródło dofinansowania: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

428034