Przejdź do stopki

Tworzymy Strategię

Treść

W styczniu 2022 roku Gmina Ciężkowice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030. Strategia - to obok Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - najważniejszy dokument planistyczny opracowywany co kilka lat w gminie, który wyznacza jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców oraz stwarzania warunków jej rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Od samego początku zależało nam, aby proces refleksji strategicznej odbywał się w maksymalnie szerokim gronie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem naszej lokalnej wspólnoty. Stąd do szerokiego grona mieszkańców w całym okresie prac nad Strategią skierowaliśmy szereg ankiet, pracowaliśmy na warsztatach strategicznych, a także konsultowaliśmy dokumenty z mieszkańcami i instytucjami.

Równolegle nad szczegółami dokumentu pracuje powołany przez Burmistrza Cieżkowic zespół miejski, którego zadaniem jest opracowanie finalnej wersji dokumentu na podstawie informacji i danych zgromadzonych w trakcie całego procesu. 

W kolejnych zakładkach znajdziecie szereg informacji o całym procesie, a także dokumenty wypracowane w czasie tego blisko rocznego procesu.

Warto pamiętać, iż planowanie strategii to proces, który nigdy się nie kończy – po opracowaniu i skonsultowaniu Strategii zaczynamy ją wdrażać, monitorujemy jej postępy, dokonujemy ewaluacji efektów, wprowadzamy korekty związane ze zmieniającą się sytuacją społeczno-ekonomiczną, by zamykając cykl wdrażania znów zacząć pracować nad nową strategią…

395171