Przejdź do stopki

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 2023

Treść

24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Głównym celem i podstawowym zadaniem izb rolniczych jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Każdemu członkowi izby przysługuje prawo kandydowania i głosowania w wyborach do rad powiatowych.

Członkowie izby chcący kandydować do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej powinni złożyć swoje zgłoszenie w terminie do 4 września 2023 roku do Urzędu Gminy w Ciężkowicach (ul. Tysiąclecia 19, pok. 30) dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00.

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:      

1) imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby prawnej.

Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz datę urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona, nazwisko, datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów,

5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych.

Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

 

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata do rady powiatowej MIR (do pobrania):

►Zgłoszenie kandydata (►docx►pdf)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx►pdf)
►Oświadczenia kandydata (►docx►pdf)
►Lista poparcia kandydata (►docx►pdf)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx►pdf)
►Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (►pdf)

 


 

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 75 w Ciężkowicach

Obwieszczenie o składzi okręgowej Kommisji wyborczej [pobierz] [pobierz]

Obwieszczenie w sprawie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu  [pobierz] [pobierz] 

Obwieszczenie w sprawie  listy kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej [pobierz]

Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania [pobierz]

 

428015