Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze dr. Kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze dr. Kadr

Treść

BURMISTRZ GMINY CIĘŻKOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. Kadr.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice w zakładce Nabór na wolne stanowisko.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, a także poświadczyć za zgodność z oryginałem i złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr – w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. godz. 15.00.

Dopuszcza się składanie aplikacji drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opatrzonych Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Ciężkowice, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną również godzina ich wpływu. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie [pobierz]

367675