Przejdź do stopki

Komunikat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu

Komunikat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu

Treść

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo - drogowego kat. ,,F" w km 37, 931 na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna procedurę likwidacji. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo - drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii „F", na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Wnioski proszę przesiać na adres: Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku braku chętnych Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo-drogowego.

Wniosek do pobrania

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo - drogowego w kategorii „F" mija z dniem 20.01.2023 r.

367675