Przejdź do stopki

Budowa PSZOK w Ciężkowicach zakończona

Budowa PSZOK w Ciężkowicach zakończona

Treść

W piątek 9 grudnia 2022 roku w Gminie Ciężkowice zakończono realizację projektu pn. "Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Przedmiotem projektu była budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 654/1 położonej w Ciężkowicach przy ul. Równej wraz z istniejącym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej działka nr 653/1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ciężkowicach zajmuje całkowitą powierzchnię ok. 2900 m2. Całym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych objętych zostało ok. 30 frakcji odpadów komunalnych w tym również zbiórka odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon. W PSZOK powstał punkt napraw ułatwiający przygotowanie do ponownego użycia oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców.

Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma LUKOSTA Ludmiła Kozek-Stadyk z siedzibą w Pleśnej. Wartość projektu wynosi 2 380 555,51 zł z czego wydatki kwalifikowalne obejmują kwotę 1 935 410,98 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 645 099,33 zł. (85 % kosztów kwalifikowalnych) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR).

Projekt objął również spotkania informacyjne dla mieszkańców pt. „EKO Ciężkowice szansą na rozwój!?”, dzięki którym edukowano w zakresie nawyków racjonalnego gospodarowania odpadami, a także kształtowano poczucie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska. Gmina Ciężkowice zorganizowała także konkurs plastyczny dla najmłodszych pn. „EKO Ciężkowice”. Konkurs dotyczył segregacji śmieci znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, możliwości ich ponownego przetwarzania oraz wpływu odpadów na otaczające nas środowisko. Wyróżniono i nagrodzono 14 prac. Działania promocyjne stanowią część ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach funkcjonowania PSZOK mieszkańcy gminy będą mogli nieodpłatnie dostarczyć odpady komunalne zebrane w sposób selektywny zgodnie z określonymi w Regulaminie PSZOK limitami, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjne położonych na terenie Gminy Ciężkowice, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami, wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK w Ciężkowicach funkcjonował będzie od roku 2023, jednak już dziś zapraszamy mieszkańców Gminy Ciężkowice do zapoznania się z Regulaminem stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XLVII/407/22 Rady Miejskiej w Cięzkowicach z dnia 5 października 2022 r.

Regulamin funkcjonowania PSZOK w Ciężkowicach - pobierz

Zdjęcia

414413