Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DOMU DZIENNEGO SENIOR + W OSTRUSZY

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DOMU DZIENNEGO SENIOR + W OSTRUSZY

Treść

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 620/2022 z dnia 26 października 2022 roku, Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik Dziennego Domu Senior + w Ostruszy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, a także poświadczyć za zgodność z oryginałem i złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice w godz. pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Dziennego Domu Senior + w Ostruszy – w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie aplikacji drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opatrzonych Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Ciężkowice, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną również godzina ich wpływu. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Zarządzenie Nr 620/2022 z dnia 26 października 2022 roku

395170