Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DOMU DZIENNEGO SENIOR + W OSTRUSZY

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DOMU DZIENNEGO SENIOR + W OSTRUSZY

Treść

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 613/2022 z dnia 3 października 2022 roku, Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik Dziennego Domu Senior + w Ostruszy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, a także poświadczyć za zgodność z oryginałem i złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice w godz. pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Dziennego Domu Senior + w Ostruszy – w terminie do dnia 17 października 2022 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie aplikacji drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) opatrzonych Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Ciężkowice, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną również godzina ich wpływu. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Zarządzenie Nr 613/2022 z dnia 3 października 2022 roku - pobierz.

367675