Przejdź do stopki

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Tarnów - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Tarnów - harmonogram dyżurów doradców w powiecie

Treść

Priorytety działalności Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  • Zapewnienie pełnej absorbcji środków pomocowych poprzez implementację instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
  • Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na bazie małej i średniej przedsiębiorczości oraz działań różnicujących dochody ludności wiejskiej,
  • Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania oraz przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  • Kompleksowe oddziaływanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy rolników w zakresie odnoszącym się do norm i standardów przewidzianych w "zasadzie wzajemnej zgodności",
  • Wdrażanie nowoczesnych metod gospodarowania uwzględniających kryteria jakościowe oraz ekonomiczno - rynkowe,
  • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji terenów wiejskich na bazie tradycyjnych wartości kulturowych poszczególnych regionów naszego województwa,
  • Udzielanie pomocy w organizowaniu się rolników w zespołowe formy działania i grupy producenckie,
  • Prowadzenie działalności oświatowej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Pomoc doradczą mieszkańcom obszarów wiejskich na terenie powiatu tarnowskiego świadczą pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie.

 

Dyżury doradców PZDR Tarnów:

dla Gminy Ciężkowice

doradca: Stanisław Gniadek - starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, doradca rolnośrodowiskowy

miejsce dyżuru: ul. Zielona 5, 33-170 Tuchów
termin dyżuru: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00- 15:00
kontakt z doradcą: tel. 14 628-58-43, 573 485 843, e-mail: stanislaw.gniadek@modr.pl

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

367675