Przejdź do stopki

Konkurs "Małopolska Wieś 2022"

Konkurs

Treść

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza VI edycję konkursu „Małopolska Wieś 2022”. Zapraszamy do udziału i składania wypełnionych zgłoszeń. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim.

Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W konkursie pod uwagę będzie brana m. in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców. Oceniane będą także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2017 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2021 roku i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Gmina może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo w jednej lub w dwóch kategoriach, przy czym w przypadku zgłoszenia sołectwa jednocześnie w dwóch kategoriach, zgłoszenie to może dotyczyć kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci lub kategorii Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. 

Łączna wysokość pomocy finansowej dla laureatów konkursu w 2022 roku wynosi 485 tys zł. Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji zostanie określony w umowie przy udziale/zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.  

Informacje o konkursie dostępne są na stronie: Konkurs „Małopolska Wieś 2022”

184445