Przejdź do stopki

Fundusz alimentacyjny

Treść

   Fundusz alimentacyjny jest to fundusz przeznaczony do zabezpieczenia wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się nie wypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

            Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

            Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

            Dodatkowe informacje oraz wniosek do pobrania:

98161