Przejdź do stopki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w Urzędzie Gminy Ciężkowice

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w Urzędzie Gminy Ciężkowice

Treść

I. Wymagania niezbędne:

1. FORMALNE:
1) Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku.
4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.
7) Prawo jazdy kat. B.
8) Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa związanych z realizacją zadań merytorycznych na ww. stanowisku, w szczególności:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 
c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
e) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
f) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (w zakresie umów cywilno-prawnych),
g) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
h) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9) Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet).

2. POZOSTAŁE:
1) Znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce.
2) Umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętności strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów).
3) Gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się z ewentualną koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych).
4) Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej.
5) Kreatywność, nieszablonowe myślenie podejmowanie inicjatyw, proaktywność.
6) Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.
 

Dalsze szczegóły znajdują się w pliku TUTAJ.

15361