Przejdź do stopki

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów  alkoholowych  za rok 2023.

Treść

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2024 upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów  alkoholowych  za rok 2023.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

  •  złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
  •  dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

 

L.p.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo      (piwo)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37. 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)         (wino)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37. 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu             (wódka)

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2 100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77. 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 należy składać w Urzędzie Gminy Ciężkowice na dzienniku podawczym.

Wzór oświadczenia: [pobierz]

 

Informacje pod nr telefonu: 14 6285825

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na podane poniżej konto:

Nr konta  bankowego :    73 8591 0007 0290 0000 2118 0032

452827