Przejdź do stopki

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO

Treść

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - zgodnie z art.37e Kodeksu wyborczego - wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu:

  • z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania,
  • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż (transportu powrotnego).

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Gminy Ciężkowice:

  • ustnie – w  Urzędzie Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach 7:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
  • pisemnie – na adres Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice,
  • w formie elektronicznej na adres ESP / 2203nborm7/SkrytkaESP

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Formularz druku zgłoszenia zamiaru skorzystania z transportu można pobrać tutaj.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice,m,425624,wybory-do-sejmu-rp-i-do-senatu-rp-2023.html

Burmistrz Gminy
/-/ Stanisław Kuropatwa

452839