Przejdź do stopki

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Treść

Obowiązek opracowania raportu, przedłożenia radzie gminy wynika z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Zakres Raportu obejmuje między innymi problematykę demografii, środowiska naturalnego, finansów Gminy, mienia komunalnego, infrastruktury technicznej, oświaty, kultury, pomocy społecznej jak również podejmowanych inicjatyw, stanowiących spojrzenie na aktualną wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Ciężkowice do lektury dokumentu.

 

Zgodnie z przepisem ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w ilości określonej w w. ustawie.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w sali nr 13 Urzędu Gminy.

Burmistrz Gminy
Stanisław Kuropatwa

 

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Zgłoszenie do debaty [pobierz]

367675