Przejdź do stopki

Podpisanie umowy na WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO „IGNACY”

Podpisanie umowy na WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO „IGNACY”

Treść

Po wieloletnich staraniach dzięki konsekwentnie realizowanej przez Ciężkowicki samorząd wizji uzdrowiska 30 maja na terenie Parku Zdrojowego im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza została podpisana umowa na „WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO „IGNACY” W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE”.

Wykonawcą wyłonionym w trzecim przetargu jest firma EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą Pl. Staszica 9, 64 – 920 Piła za cenę brutto oferty: 10 612 128,81 zł.

Kwotę 8 550 000,00 zł pozyskano z programu POLSKI ŁAD, a kwotę 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Daje to łącznie imponującą sumę 10 550 000,00 zł środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel.

Gmina Ciężkowice sfinansuje wkład własny do inwestycji w tym koszty ustanowienia wymaganych w tym zakresie nadzoru i dozoru geologicznego.

Zakończenie prac przewidziano na miesiąc grudzień 2022r,po czym nastąpią niezbędne czynności formalne umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji górniczej, by połączyć wydobywaną wodę z instalacjami i obiektami do wodolecznictwa w przygotowanym już Parku Zdrojowym.

W imieniu firmy EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA umowę podpisali :Zuzanna Buczek oraz Marek Pyrka. W imieniu Gminy Ciężkowice podpis pod dokumentem złożyli: Burmistrz Stanisław Kuropatwa I Skarbnik Gminy Dorota Popiela.

Obecny podczas spotkania był także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.


Warto w tym miejscu przytoczyć kilka faktów z historii.

I.J. Paderewski już ponad 100 lat temu miał w planach budowę sanatoriów,

a z Ciężkowic chciał stworzyć duże uzdrowisko. Brak zgody radnych na wykupienie działek pod ich budowę, uniemożliwił dalszy rozwój jego ambitnej koncepcji.

Występowanie wód leczniczych w rejonie Ciężkowic rozpoznane zostało otworami Ciężkowice-1, Ciężkowice-2, Ciężkowice-3 i Ciężkowice-4 w latach 40, 50 i 60- tych ubiegłego wieku, gdzie dokonano odwiertów poszukiwawczych złóż mineralnych i z jednego z nich do dziś dnia wypływa woda mineralna.

Pierwszą analizę składu chemicznego wody z Rakutowej przeprowadził w 1958r. Prof. Dr A. Sabatowski wspólnie z dr Anną Jarocką balneotechnikiem z Obsługi Technicznej Uzdrowisk w Szczawnie Zdroju. Wówczas skład badanej wody uznano za cenny do kąpieli leczniczych, inhalacji gardła, w leczeniu chorób reumatycznych, w zapalaniach nerwów obwodowych, niektórych chorobach skóry oraz do inhalacji w nieżytach górnych dróg oddechowych.

Według ustawy Prawo geologiczne i górnicze woda z istniejącego otworu Ciężkowice-1 może być uznana za wodę swoistą – jodkową, fluorkową, siarczkową. Woda z otworu Ciężkowice-4 jest wodą swoistą – jodkową. W swoim typie hydrochemicznym wody z obu otworów są zbliżone do wód leczniczych stwierdzonych np. w rejonie Krosna i Iwonicza Zdroju. Wody lecznicze występują tam w piaskowcach ciężkowickich oraz w piaskowcach istebniańskich. Wody te wywodzą się z dawnych solanek morskich, które uległy przeobrażeniom pod działaniem różnych czynników.

W latach 70 i 80 ubiegłego wieku podejmowano szereg działań, które zmierzały do rekonstrukcji otworu oraz wykonania badań hydrogeologicznych. Oszacowany wówczas koszt tych działań przekraczał 3 – krotnie roczne dochody Gminy Ciężkowice.

W 1974r. zwrócono się do Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu o wydanie opinii lekarskiej w sprawie przydatności wody z Rakutowej. Wówczas Instytut wydał wstępną opinię i zbadaną wodę określił jako: 1,25% woda chlorkowo – wodorowęglanowo – sodowa, bromkowa, jodkowa, siarczkowa, która stanowi cenne tworzywo lecznicze mające zastosowanie do kąpieli leczniczych w chorobach reumatycznych, niektórych chorobach skóry i w rehabilitacji narządów ruchu.

Ponadto z wyników analiz fizykochemicznych i chemicznych wykonanych

w 1958, 1970 1973 roku wynikało, że woda wykazywała stabilność składu.

Jednak nie uzyskano w tym czasie ostatecznej opinii, gdyż nie wykonano do końca zaleceń i czynności określonych we wstępnej opinii.

W latach następnych splot niekorzystnych zdarzeń, postępujący kryzys gospodarczy nie pozwoliły na dalszy rozwój kolejnych kroków zmierzających do uzyskania opinii, będącej przepustką w końcowym efekcie do dalszych działań mających na celu zagospodarowanie wód mineralnych.

Do dzisiaj niezagospodarowane źródło wody siarczkowej znajduje się w przysiółku Ciężkowic Rakutowa.

W lutym 2013 na zlecenie Gminy Ciężkowice Laboratorium Hydrogeochemiczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wykonało kolejną dużą analizę fizykochemiczną, która na podstawie uzyskanych wyników potwierdza, że woda w dalszym ciągu cechuje się stabilnością składu chemicznego.

Na podstawie wyników badań wodę sklasyfikowano, jako 1,2% wodę mineralną swoistą (wg kryteriów podanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia) o charakterze chlorkowo – wodorowęglanowo – sodowym; jodkowo, siarczkowo, fluorkową.

Podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie odwiertu to ważny krok Ciężkowic w kierunku uzdrowiska, które mają już Park Zdrojowy i klimat posiadający właściwości lecznicze potwierdzone stosownym świadectwem.

Mając do dyspozycji wielohektarowy teren wokół planowanego odwiertu, Gmina Ciężkowice w niedalekiej przyszłości będzie dążyć do realizacji dalszych etapów przybliżających ją do statusu uzdrowiska, w tym do budowy zakładu przyrodo-leczniczego i niezbędnej infrastruktury uzdrowiskowej.

Te dążenia będą wymagać wsparcia inwestorów zewnętrznych, do których będzie skierowana oferta inwestycyjna zarówno do budowy potencjału uzdrowiskowego jak i niezbędnej bazy hotelowej.

 

187270