Przejdź do stopki

Podsumowanie Ankiety II - Jakość życia i usług w gminie Ciężkowice

Podsumowanie Ankiety II - Jakość życia i usług w gminie Ciężkowice

Treść

W dniach 24 lutego do 16 marca 2022 roku na stronach Urzędu Gminy dostępna była dla mieszkańców ankieta dotycząca kanałów komunikacji z mieszkańcami i jakości usług publicznych. Ankietę otwarło 429 osób, a w całości wypełniło ją 168 respondentów, tj. 39,2% osób, które w ogóle zainteresowały się tego typu sposobem przekazywania informacji o swoich spostrzeżeniach i potrzebach dotyczących funkcjonowania na terenie Gminy Ciężkowice. Biorąc pod uwagę obecną liczbę mieszkańców Gminy ankietę wypełniło zaledwie ok. 1,5% mieszkańców gminy, co nie jest wynikiem imponującym, ale jest ważnym głosem tych osób, które chciały podzielić się swoimi opiniami, nawet jeżeli są on krytyczne w stosunku do zmian, jakie zachodzą zarówno w Gminie, jak i jej otoczeniu.

Pierwsza część ankiety dotyczyła deklarowanego zainteresowania sprawami Gminy przez poszczególnych respondentów, pytano także o najbardziej optymalne – z punktu widzenia korzystających - kanały komunikacji. Osoby uczestniczące w ankiecie deklarują duże zainteresowanie sprawami Gminy, a także sporą aktywnością w poszukiwaniu informacji na temat spraw, które dzieją się w samorządzie i jego otoczeniu. Badano w ankiecie także optymalne – z punktu widzenia odbiorcy – kanały komunikacji z mieszkańcami, a uzyskane odpowiedzi jasno wskazują, iż media lokalne i media społecznościowe są dziś tym źródłem informacji, z którego najczęściej korzystają mieszkańcy i które powinny być wykorzystywane w największym stopniu, jeżeli głos samorządu ma być słyszalny i ma docierać do maksymalnie dużej liczby odbiorców.

Druga część ankiety obejmowała ocenę warunków życia na terenie Gminy w kilku obszarach ważnych z punktu widzenia jakości życia, a jej wyniki dają obraz tego co jest mocną, a co słabą stroną w istotnych dla mieszkańców obszarach codziennego funkcjonowania. W konsekwencji obraz ten jest swoistą podpowiedzą dotyczącą priorytetów w działaniach samorządu na kolejne lata, w kontekście ocen i oczekiwań mieszkańców. Najlepiej oceniana – przez respondentów – jest jakość i dostępność placówek oświatowych i wychowawczych, wysoko oceniany jest też poziom bezpieczeństwa i co nie może dziwić dostępność terenów zielonych. Z kolei najgorsze zdanie respondentów dotyczy takich zagadnień jak jakość rynku pracy, jakość komunikacji publicznej, a także dostępność Gminy dla osób z niepełnosprawnością oraz dostępność usług senioralnych.

W tej części ankiety pytano także o ogólną ocenę tego, czy w opinii respondentów warunki życia na przestrzeni ostatnich lat się poprawiły, czy nie. Dokładnie połowa respondentów zauważa, że w stosunku do lat wcześniejszych warunki te się bardzo lub przynajmniej umiarkowanie poprawiły.

Pytano także o postrzeganie relacji międzyludzkich na terenie gminy, w kontekście wspólnotowości i dbałości o dobro wspólne versus nieufności i dbałości głównie o własne, partykularne interesy. I tu niestety przeważa opinia, że jako lokalna społeczność bardziej zainteresowani jesteśmy interesem własnym, niż społeczności gminy.

Kolejne pytanie miało charakter otwarty i dawało możliwość zwrócenia uwagi władzom Gminy na konkretne sprawy, czy zagadnienia, które nurtują mieszkańców. W materiale, który stanowi załącznik do niniejszej informacji zacytowano odpowiedzi dokładnie w takiej formie (stylistycznej i treściowej) jak zostały one zapisane w ankiecie. Usunięto jedynie te wypowiedzi, które zawierały treści obraźliwe i niecenzuralne oraz dane osobowe (ze względu na ich ochronę prawną). Wypowiedzi respondentów są obrazem tego, co dla mieszkańców Gminy jest dziś ważne, gdzie lokowane są ich obawy i niepokoje. W dużej mierze to także informacja dla władz samorządowych, jak w większym stopniu zadbać i rozwijać działania zmierzające do rozwiązywania problemów, a także wspólnego określania celów i realizacji kierunków wskazywanych przez mieszkańców. Koniecznym wydaje się również bardziej wyraziste pokazywanie ogółowi mieszkańców potencjału odnoszenia także osobistych korzyści ze zjawisk, które zachodzą na terenie Gminy na przestrzeni ostatnich lat.

Ankietę kończy metryczka pokazując profil respondentów.

Pełny raport z badań znajduje się tutaj.

Jednocześnie uruchamiamy ostatnią już ankietę skierowaną do mieszkańców Gminy, w której pytamy m.in. o mocne i słabe strony Gminy poszukując jej największych potencjałów, ale także obszarów, którymi w pierwszej kolejności samorząd powinien się zająć. W tym kontekście pytamy także o najbardziej oczekiwane kierunki rozwoju Gminy w perspektywie kolejnych lat, co przysądzać będzie o szansach rozwojowych wielu mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy swoją działalność. W ankiecie pytamy także każdego z Państwa o Wasze uwagi, pomysły i oczekiwania dotyczące rozwoju Gminy Ciężkowice. Dostęp do ankiety znajdziecie Państwo tutaj. Ankieta będzie dostępna do końca kwietna.

187280