Przejdź do stopki

Przemoc

Treść

Ważne telefony :

 • 14 65 10 213 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach (od 700 do 1500)
 • 14 65 10 007 - Komisariat Policji w Ciężkowicach ( po 1500)
 • 997 - Policja
 • 801 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy (Niebieska Linia)

 

 

Przemoc, rodzaje i formy przemocy, ofiary i sprawcy przemocy

Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia.

Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie. Sprawdź, jakich zachowań doświadczyłaś/ doświadczyłeś ze strony swojego partnera:

 • Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.
 • Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.
 • Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety itp.
 • Przemoc ekonomiczna dobieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.

 

Dlaczego kobiety nie szukają pomocy?

 •  Odczuwa lęk przed zemstą ze strony partnera.
 •  Kobieta może być zastraszona przez partnera, który grozi jej śmiercią lub śmiercią jej  dzieci, jeśli prawda o przemocy wyjdzie na jaw.
 •  Odczuwają wstyd i upokorzenie.
 •  Kobieta może być przekonana, że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów.
 •  Kobieta czuje się winna, może myśleć, że gdyby była lepsza, ataki agresji nie występowałyby.
 •  Kobieta może myśleć, że nie zasługuje na żadną pomoc.
 •  Kobieta ma przekonanie, że zasłużyła na swój los.
 •  Gdyż są zależne finansowo do partnera.
 •  Kobieta jest uzależniona od partnera, który jest jedynym żywicielem rodziny.
 •  Kobieta może być przekonana, że nie będzie w stanie sama utrzymywać dzieci.
 •  Posiadają błędne przekonania.
 •  Kobieta wierzy, że w każdym małżeństwie istnieje przemoc.
 •  Kobieta wierzy, że skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić.
 •  Kobieta ma nadzieję, że przemoc była incydentalna, a sam partner zmieni się na lepsze.
 •  Kobieta uważa, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie można liczyć na pomoc z zewnątrz.
 •  Utraciły wiarę w pomoc.
 •  Kobieta mogła szukać pomocy, ale okazała się ona mało skuteczna.                                 
 •  Nie chcą złamać tradycji kulturowo-religijnych.
 •  Kobieta chce utrzymać małżeństwo nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości religijne lub tradycje kulturowe.

 

Nie posiadamy wystarczającej wiedzy, wiele jest też niejasności; podobnie, jak nie istnieje typowy portret ofiary przemocy, tak też trudno nakreślić portret sprawcy, zarówno jeśli chodzi o wiek, wykształcenie, status społeczny oraz cechy osobowości. W literaturze spotykamy wiele odmiennych podejść, koncepcji szukających wyjaśnienia zjawiska przemocy w rodzinie Badania potwierdzają, że osoby z osobowością nieprawidłową stanowią znaczny odsetek mężczyzn uporczywie znęcających się nad swoją rodziną. Cechy osoby o osobowości nieprawidłowej:

 • trwała niezdolność do związków uczuciowych z innymi ludźmi,
 • bezosobowy stosunek do życia seksualnego (przedmiotowe traktowanie partnera),
 • brak poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności,
 • nieumiejętność odraczania satysfakcji (dążenie do natychmiastowego zaspokajania popędów i potrzeb),
 • utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne,
 • autodestrukcyjny wzorzec życia (np. po okresie dobrego przystosowania, a nawet sukcesów, niszczenie dotychczasowych osiągnięć z przyczyn niezrozumiałych dla otoczenia), nieumiejętność planowania odległych celów (koncentracja na teraźniejszości),
 • niezdolność przewidywania skutków swojego postępowania,
 • niezdolność wyciągania wniosków z przeszłych doświadczeń (tj. nieefektywność uczenia się),
 • nie dające się logicznie wyjaśnić przerywanie konstruktywnej działalności,
 • swoisty brak wglądu,
 • w miarę sprawna ogólna inteligencja, formalnie nie zaburzona,
 • nie rozróżnianie granicy między rzeczywistością a fikcją, prawdą a kłamstwem,
 • brak lęku,
 • nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol,
 • częste szantażowanie samobójstwem,
 • tendencje do samouszkodzeń.

Istnieją eksperci, którzy zdecydowanie odrzucają powyższą próbę porządkowania wiedzy na temat sprawców. Twierdzą, iż korzenie przemocy w małżeństwie leżą w kulturowo i społecznie ugruntowanym przekonaniu o dominacji mężczyzn nad kobietami. Sprawcy, zgodnie z tą koncepcją, wybierają świadomie przemoc. Są przekonani, że do sprawowania władzy nad kobietami wolno mężczyznom używać wszelkich form przemocy. Czują się bezkarni, gdyż z własnego doświadczenia wnioskują, iż za przemoc wobec rodziny grożą im niewielkie konsekwencje prawne czy też społeczne.

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Pomocy

Uchwałą Rady Gminy Ciężkowice Nr XXXVIII/329/14 z dnia 31 lipca 2014 r. został przyjęty „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciężkowice na lata 2014-2020”.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Ciężkowice, a w szczególności do: ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pzm.). Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy należy:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 

 

Niebieska Karta jako narzędzie do walki z przemocą

Niebieska Karta to dokument opisujący przemoc w rodzinie. Obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Prowadzenie jej wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie faktycznie do przemocy dochodzi. Głównym celem procedury Niebieska Karta jest zwalczanie i powstrzymanie przemocy w rodzinie. Niebieska Karta może zostać zainicjalizowana zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przedstawiciela podmiotu, który pierwszy powziął informację o jej występowaniu tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Niebieska Karta składa się z czterech części:

 • Niebieska Karta - A wypełniana jest w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub na podstawie posiadanych informacji, jeżeli nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe. Zawiera ona dane osób dotkniętych przemocą, świadków a także osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Zawarte w niej pytania dotyczą między innymi form przemocy występujących w rodzinie stosowanych wobec osób dorosłych i dzieci, okresu jakiego dotyczy, podjętych działań interwencyjnych wobec sprawcy w przypadku, gdy przemoc pojawiła się i trwa kilka lat, a także działań podjętych w dniu wypełnienia formularza. Osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie zostaje przekazana Niebieska Karta – B.
 • Niebieska Karta - B to pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a w nim informacje czym jest przemoc, najczęściej występujące jej formy, kto może być ofiarą przemocy, działania dotyczące postępowania policji, prokuratury. Ta część Niebieskiej Karty dostarcza również wiedzy osobie poszkodowanej o polskim prawie, które ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za różnego rodzaju negatywne zachowania odwołując się do artykułów Kodeksu Karnego. W dalszej części pouczenia osoba poszkodowana zdobywa wiedzę o instytucjach i organizacjach do których może zwrócić się o pomoc. Sporządzony formularz Niebieska Karta - A zostaje przekazana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ciągu siedmiu dni od jej sporządzenia. Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z ustawą o przemocy w rodzinie został powołany w każdej gminie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu Niebieskiej Karty - A w ciągu trzech dni zwołuje Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą wyłonioną z członków Zespołu, która dalej poprowadzi procedurę.
 • Niebieska Karta - C wypełniana jest w obecności osoby, zaproszonej na spotkanie z członkami grupy roboczej, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Zawiera ona diagnozę sytuacji osoby poszkodowanej a zwłaszcza jej sytuację rodzinną, zawodową, ekonomiczną, mieszkaniową, zdrowotną, sytuację dzieci ( rodzinną, edukacyjną, wychowawczą i zdrowotną). Przedstawia również propozycje indywidualnego planu pomocy dla osoby poszkodowanej. Ta część uzupełniana jest również w trakcie dalszej procedury poprzez weryfikację indywidualnego planu pomocy zaplanowanego przez grupę roboczą.
 • Niebieska Karta - D wypełniana jest w obecności osoby, którą wzywa się na spotkanie z członkami grupy roboczej, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.Składa się ona z szeregu pytań, zadawanych przez członków grupy. Dotyczą one między innymi aktów przemocy i ich rodzaju. Niebieska Karta - D wskazuje również jakie mogą zostać podjęte działania w stosunku do osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

 

 

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury Niebieska Karta

 

Funkcjonariusz policji:

 • udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji , gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów, wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;
 • ustala przebieg zdarzenia i jego następstwa;
 • przeprowadza o ile jest to możliwe, z osobą stosującą przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa sprawcę do zachowania się zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 • przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • udziela informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przedstawiciel ochrony zdrowia

 • udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta - A wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • diagnozuje sytuację osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • udziela informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności: psychologicznej , prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia , w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, - organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji , gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie: - może prowadzić rozmowy z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Przedstawiciel oświaty:

 • udziela informacji o :

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie; - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie,że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej:

 • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,na spotkanie grupy roboczej;
 • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, który zawiera propozycje działań pomocowych; - rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań ; - podejmują działania w stosunku do osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie w szczególności:

a) diagnozują sytuację rodziny,w której stosowana jest przemoc,

b) przekazują informację o konsekwencjach popełnianych czynów,

c) motywują do udziału w programach korekcyjno- edukacyjnych,

d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających , substancji psychotropowych lub leków.

e) przekazują informację o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie,

 

Zakończenie procedury Niebieska Karta następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania dalszych działań. Decyzja o jej zakończeniu jest podejmowana na spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

98186