Przejdź do stopki

Pomoc społeczna

Treść

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; pracy socjalnej; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludżmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10 ( uchylony);

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 

Kryterium dochodowe od 1 października 2015r. wynosi :

 • na osobę samotną 528 zł

 • na osobę w rodzinie 701 zł

 

  Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego.

 

 

         Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

 

           Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej :

 • samotnej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej
 • pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

      

 

 

         Zasiłek okresowy przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności na

 • długotrwałą chorobę
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na wypłatę  lub przyznanie renty przez ZUS)

           Okres na jaki przyznawany jest zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji rodziny

 

 

Osysko Irena - pokój nr 2, tel. 146285847

Leśniak Joanna - pokój nr 3, 146285847

Mika Halina - pokój nr 8, tel 146285835

Mucha Beata -  pokój nr 7, tel 146285848

Piszczek Maria - pokój  nr 7, tel. 146285848

Sowa Monika - pokój  nr 8, tel. 146285835

130230